KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzenia Rektora 2011

 

Nr data tytuł / w sprawie
status
1/2011
18 stycznia 2011r.

wprowadzenia w 2011 roku w Uniwersytecie Rolniczym kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych

uchylone ZR 71/2015
2/2011
18 stycznia 2011r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

Obowiązuje
3/2011
19 stycznia 2011r.

utworzenia w Uniwersytecie Rolniczym Branżowego Punktu Kontaktowego 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

obowiązuje, Znowelizowane ZR 7/2013
4/2011
7 lutego 2011r.

utworzenia jednolitego kierownictwa dla DA "Bratniak" i DS. "Młodość"

Obowiązuje
5/2011
7 lutego 2011r.

przekazania ruchomych składników majątkowych na rzeczRolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego

Obowiązuje
6/2011
25 lutego 2011r.

wprowadzenia ujednoliconego tekstu "Regulaminu Organizacyjnego Uczelni"

obowiązuje, Znowelizowane ZR 12,17,19, 28, 31/2011,ZR 8,11,15/2012, Zr 35-37, 42/2013, ZR 24-26, 39, 53, 55, 76/2014, ZR 1, 21/2015
7/2011
16 marca 2011r.

warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2011/2012

Wygasło
8/2011
16 marca 2011r.

nowelizacji "Instrukcji postępowania likwidacyjnego" wprowadzonejw życie Zarządzeniem Rektora Nr 33/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r.

uchylone ZR 11/2014
9/2011
31 marca 2011 r.

wprowadzenia "Regulaminu oddawania w najem lokali mieszkalnychstanowiących własność Uniwersytetu Rolniczego" oraz "Regulaminu porządku domowego" obowiązującego mieszkańców tych lokali

Obowiązuje
10/2011
5 kwietnia 2011 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

Obowiązuje
11/2011
11 maja 2011 r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacjina rok akademicki 2011/2012

Wygasło
12/2011
31 maja 2011 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym,Wydziale Leśnym i Wydziale Ogrodniczym.

Obowiązuje
13/2011
1 czerwca 2011 r.

wprowadzenia "Regulaminu Programu staży w przedsiębiorstwach w ramach realizacji Projektu "Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

wygasło
14/2011
7 czerwca 2011 r.

ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaw roku akademickim 2011/2012

Wygasło
15/2011
17 czerwca 2011 r.

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym "Wewnętrznej PolitykiAntymobbingowej"

Obowiązuje
16/2011
13 lipca 2011 r.

rodzajów zajęć dydaktycznych i wymiaru pensum dydaktycznego dlaposzczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad ustalaniagodzin obliczeniowych w roku akademickim 2011/2012"

wygasło, znowelizowane ZR 7/2012
17/2011
13 lipca 2011 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym oraz Wydziale Technikii Energetyki Rolnictwa"

obowiązuje, Znowelizowane ZR 20/2011
18/2011
13 lipca 2011 r.

odpłatności za studia niestacjonarne (czesne), za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych oraz odpłatności za semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012"

Wygasło
19/2011
15 lipca 2011 r.

utworzenia "Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich"

Obowiązuje
20/2011
8 sierpnia 2011 r.

zmiany w Zarządzeniu Nr 17/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. wprowadzającymzmiany organizacyjne na Wydziałach"

Obowiązuje
21/2011
8 sierpnia 2011 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni"

Obowiązuje
22/OC/2011
24 sierpnia 2011 r.

opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania UniwersytetuRolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w warunkachzewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny""

Obowiązuje
23/2011
24 sierpnia 2011 r.

powołania Pełnomocników Rektora ds. Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej"

Wygasło
24/2011
16 września 2011 r.

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Obowiązuje
25/2011
3 października 2011 r.

wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR"

uchylone ZR 57/2013, znowelizowane ZR 38/2012
26/2011
3 października 2011 r.

wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UR"

uchylone ZR 42/2015, znowelizowane ZR 40/2012
27/2011
4 października 2011 r.

przekazania nieruchomości Rolniczemu Gospodarswu Doświadczalnemu w Prusach

Obowiązuje, znowelizowane ZR 40/2012
28/2011
4 października 2011 r.

wprowadzenia zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym, Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziale Ogrodniczym oraz Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

Obowiązuje
29/2011
17 października 2011 r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2012 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego

Wygasło
30/2011
6 grudnia 2011 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

Obowiązuje
31/2011
19 grudnia 2011 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Technologii Żywności

Obowiązuje
32/2011
19 grudnia 2011 r.

ogłaszania uczelnianych aktów prawnych

Obowiązuje
33/2011
30 grudnia 2011 r.

rozkładu czasu pracy w 2012 roku dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Wygasło
34/2011
30 grudnia 2011 r.

utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Obowiązuje
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies