KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzenia Rektora 2014

                                                        tr>
Nr data tytuł / w sprawie status
1/2014

22 stycznia 2014r.

powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji zagospodarowania Rząski

wygasło, znowelizowane ZR 13/2014
2/2014

27 stycznia 2014r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Misji i Stretegii Uczelni

wygasło
3/2014

30 stycznia 2014r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
4/2014

30 stycznia 2014r.

zasad wydatkowania środków na działalność statutową

obowiązuje, znowelizowane 19/2015
5/2014

31 stycznia 2014r.

zakupu, dystrybucji, przechowywania i ewidencjonowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz bezpieczeństwa pracy z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami

uchylone ZR 22/2014
6/2014

10 lutego 2014r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
7/2014

17 lutego 2014r.

kryteriów oraz trybu dokonywania oceny okresowej pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi

obowiązuje
8/2014

28 lutego 2014r.

powołania Pełnomocnika Rektora

uchylone ZR 12/2014
9/2014

6 marca 2014r.

powołania komisji ds. oceny pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Bbliotece Głównej oraz pracowników administracji i obsługi

obowiązuje
10/2014

12 marca 2014r.

odpowiedzialności za mienie Uczelni, zasad jego ochrony oraz postępowania w przypadkach stwierdzenia kradzieży

obowiązuje
11/2014

12 marca 2014r.

likwidacji składników majątkowych Uczelni oraz postępowania ze zbędnymi składnikami majątkowymi

obowiązuje
12/2014

20 marca 2014r.

powołania Pełnomocnika Rektora

wygasło
13/2014

20 marca 2014r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. dotyczącego powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji zagospodarowania Rząski

wygasło
14/2014

31 marca 2014r.

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym zasad (polityki) rachunkowości

obowiązuje
15/2014

1 kwietnia 2014r.

zmian organizacyjnych w Centrum Transferu Technologii oraz wprowadzenia nowego Regulaminu organizacyjnego CTT

uchylony Regulamin CTT ZR 6/2015
16/2014

8 kwietnia 2014r.

wprowadzenia obowiązku konsultowania projektów zarządzeń rektora

obowiązuje
17/2014

8 kwietnia 2014r.

warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2014/2015

wygasło
18/2014

9 kwietnia 2014r.

wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników i studentów

obowiązuje
19/2014

14 kwietnia 2014r.

pieczęci urzędowych i pieczęci służbowych

obowiązuje, znowelizowane ZR 10/2017
20/2014

14 kwietnia 2014r.

wprowadzenia Instrukcji ewidencjonowania i opracowania zasobu historycznego w Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
21/2014

30 kwietnia 2014r.

wprowadzenia "Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Radców Prawnych"

obowiązuje
22/2014

16 maja 2014r.

zakupu, dystrybucji, przechowywania i ewidencjonowania substancji chemicznych i ich mieszanin

obowiązuje
23/2014

16 maja 2014r.

bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi chemicznymi substancjami i ich mieszaninami oraz chemicznymi substancjami stwarzającymi zagrożenia i ich mieszaninami

obowiązuje
24/2014

19 maja 2014r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym

obowiązuje
25/2014

19 maja 2014r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje
26/2014

19 maja 2014r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje
27/2014

21 maja 2014r.

wprowadzenia "Regulaminu Kontroli Wewnętrznej"

obowiązuje
28/2014

21 maja 2014r.

powołania Uczelnianej komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2014/2015

wygasło
29/2014

21 maja 2014r.

powołania Pełnomocnika Rektora

wygasło
30/2014

21 maja 2014r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku "Jakość i Bezpieczeństwo Żywności" prowadzenia

obowiązuje
31/2014

6 czerwca 2014r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
32/2014

9 czerwca 2014r.

powołania Zespołu ds. wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

wygasło
33/2014

9 czerwca 2014r.

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015

wygasło
34/2014

10 czerwca 2014r.

powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kampusu Uniwersytetu Rolniczego

obowiązuje
35/2014

30 czerwca 2014r.

wprowadzenia Regulaminów szczegółowych w związku z realizacją Projektu pn. "Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami"

obowiązuje
36/2014

30 czerwca 2014r.

przekształcenia Wydziału Ogrodniczego w "Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa"

obowiązuje
37/2014

30 czerwca 2014r.

zmian organizacyjnych dotyczących prowadzenia kierunku studiów I i II stopnia "biotechnologia" oraz zniesienia jednostki międzywydziałowej pn. "Biotechnologia"

uchylone ZR 69/2014
38/2014

30 czerwca 2014r.

zmian organizacyjnych dotyczących prowadzenia kierunku studiów I i II stopnia "architektura krajobrazu" oraz zniesienia jednostki międzywydziałowej pn. "Architektura Krajobrazu"

obowiązuje
39/2014

30 czerwca 2014r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym

obowiązuje
40/2014

30 czerwca 2014r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu kierowania pracowników, doktorantów oraz studentów Uczelni za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych"

obowiązuje, znowelizowane ZR 82/2014
41/2014

30 czerwca 2014r.

wprowadzenie wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych łącznie przez kilka wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

obowiązuje
42/2014

1 lipca 2014r.

wprowadzenie "Regulaminu realizacji w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projektu pn. Staże i praktyki - Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni"

obowiązuje, znowelizowane ZR 49, 64, 72/2014
43/2014

9 lipca 2014r.

zasad udzielania pełnomocnictw rektora i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru

obowiązuje
44/2014

9 lipca 2014r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

wygasło
45/2014

9 lipca 2014r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 6/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. dotyczącego zawierania przez Uniwersytet ze studentami umów określających warunki odpłatności za studia oraz utraty mocy Zarządzenia Nr 47/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.

uchylone ZR 71/2014
46/2014

9 lipca 2014r.

zasad obniżania wymiaru pensum dydaktycznego

uchylone ZR 49/2015
47/2014

9 lipca 2014r.

wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego lub udziału Rektora Uniwersytetu Rolnicego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w komitetach honorowych

obowiązuje
48/2014

9 lipca 2014r.

utworzenia stołówki uczelnianej

obowiązuje, znowelizowane ZR 65/2015
49/2014

15 lipca 2014r.

nowelizacji "Regulaminu realizacji w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projektu pn. Staże i praktyki - Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni"

obowiązuje, znowelizowane ZR 64, 72/2014
50/2014

18 lipca 2014r.

zasad powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych

uchylone ZR 60/2015
51/2014

22 lipca 2014r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni (WTŻ)

obowiązuje
52/2014

22 lipca 2014r.

wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zadań związanych ze stworzeniem studentom i doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

obowiązuje
53/2014

28 lipca 2014r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym

obowiązuje
54/2014

11 sierpnia 2014r.

wprowadzenia "Regulaminu Uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym na rok 2015"

wygasło
55/2014

27 sierpnia 2014r.

zmiany organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
56/2014

5 września 2014r.

dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich

uchylone ZR 61/2015, znowelizowane ZR 43/2015
57/2014

5 września 2014r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 46/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów oraz zasad postępowania na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z zawieraniem umów

uchylone ZR 58/2016, znowelizowane ZR 74/2014
58/2014

12 września 2014r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni (WIPiE)

obowiązuje
59/2014

18 września 2014r.

wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
60/2014

18 września 2014r.

wprowadzenia w życie Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
61/2014

18 września 2014r.

wprowadzenia w życie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
62/2014

24 września 2014r.

zmiany w wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 9/2012 z dnia 1 marca 2012 r. "Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

uchylone ZR 41/2015, znowelizowane ZR 79,2014
63/2014

24 września 2014r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych dla studentów w roku 2014 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego

wygasło
64/2014

24 września 2014r.

nowelizacji "Regulaminu realizacji w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projektu pn. "Staże i praktyki - Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni"

obowiązuje, znowelizowane ZR 72/2014
65/2014

26 września 2014r.

powołania Pełnomocników Rektora

wygasło
66/2014

26 września 2014r.

zasad sprzedaży składników majątkowych Uczelni

obowiązuje
67/2014

29 września 2014r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 35/2012 z dnia 1 października 2012 r. dotyczącego zasad funkcjonowania parkingów usytuowanych w obrębie nieruchomości Uczelni.

uchylne ZR 6/2016
68/2014

30 września 2014r.

wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 72/2015
69/2014

30 września 2014r.

zmiany organizacyjnej dotyczącej prowadzenia kierunku studiów I i II stopnia "biotechnologia"

obowiązuje
70/2014

23 października 2014r.

pogrzebów pracowników, studentów i doktorantów Uczelni

obowiązuje, znowelizowane ZR 75/2014
71/2014

27 października 2014r.

wprowadzenia wzorów umów zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy ze studentami, doktorantami i słuchaczami

Uchylone ZR 50/2015
72/2014

26 września 2014r.

nowelizacji Regulaminu realizacji w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projektu pn. "Staże i praktyki - Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni"

obowiązuje
73/2014

3 listopada 2014r.

powołania Pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej

wygasło
74/2014

21 listopada 2014r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 57/2014 z dnia 5 września 2014 r. dotyczącego sposobu prowadzenia Centralnego Rejestru Umów

uchylone ZR 58/2016
75/2014

21 listopada 2014r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 70/2014 z dnia 23 października 2014 r. dotyczącego pogrzebów pracowników, studentów i doktorantów Uczelni

obowiązuje
76/2014

25 listopada 2014r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

obowiązuje
77/2014

17 grudnia 2014r.

zmiany Zarządzenia Nr 49/2013 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie podróży służbowych i oraz diet i innych należności z tego tytułu

uchylne ZR 67/2016
78/2014

19 grudnia 2014r.

ustalenia wysokości i sposobu podziału kosztów pośrednich Uczelni dla działalności naukowo-badawczych oraz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

obowiązuje, znowelizowane ZR 4/2016
79/2014

30 grudnia 2014r.

wprowadzenia zmian do "Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększania wysokości stypendium doktoranckiego doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

uchylone ZR 41/2015
80/2014

30 grudnia 2014r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni

uchylone ZR 47/2016
82/2014

30 grudnia 2014r.

zmiany w wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 40/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. "Regulaminie kierowania pracowników, doktorantów oraz studentów Uczelni za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowech"

obowiązuje
83/2014

30 grudnia 2014r.

zmiany efektów kształcenia dla prowadzonego na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt kierunku "Zootechnika" - studia I stopnia

obowiązuje
84/2014

30 grudnia 2014r.

zmiany efektów kształceni dla prowadzonego na Wydziale Technologii Żywności kierunku "Technologia Żywności i Żywienie Człowieka" - studia I stopnia

obowiązuje
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies