KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzenia Rektora 2016

                                                       
Nr data tytuł / w sprawie
1/2016

20 stycznia 2016r.

określenia Wytycznych do opracowania programów i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształtających prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Kakowie

obowiązuje
2/2016

25 stycznia 2016r.

określenia wysokości Nagroód Rektora przyznawanych dla studentów i doktorantów z Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłataja w Krakowie

obowiązuje
3/2016

29 stycznia 2016r.

przekształceń organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym i Wydziale Technologii Żywności

obowiązuje
4/2016

8 lutego 2016r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 78/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. dot. ustalenia wysokości i sposobu kosztów pośrednich Uczelni dla działalności naukowo-badawczej oraz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

obowiązuje
5/2016

15 lutego 2016r.

zmiany wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 ustalonej Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

obowiązuje
6/2016

15 lutego2016r.

zasad funkcjonowania parkingów usytuowanych w obrębie nieruchomości UR

obowiązuje
7/2016

15 lutego2016r.

zasad korzystania z pokoi gościnnych pozostających w zasobach Uczelni

obowiązuje
8/2016

22 lutego 2016r.

powołania uczelnianego Zespołu ds. opracowania procedury antyplagiatowej w ramach Projektu p.n.: "Wspólna uniwersytecka inicjatywa antyplagiatowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"

obowiązuje
9/2016

23 marca 2016r.

organizacji pracy Uczelni na czas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku

obowiązuje
10/2016

23 marca 2016r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Projektu pn. "Szansa na sukces po UR" oraz Regulaminu rekrutacji do Projektu "Poszukuję specjalistów po UR"

obowiązuje
11/2016

18 kwietnia 2016r.

utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

obowiązuje
12/2016

22 kwietnia 2016r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym na rok 2016

obowiązuje
13/2016

28 kwietnia 2016r.

powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
14/2016

28 kwietnia 2016r.

procedur postępowania po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 69/2016
15/2016

29 kwietnia 2016r.

warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

obowiązuje
16/2016

2 maja 2016r.

utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym

obowiązuje
17/2016

29 kwietnia 2016r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów"

obowiązuje
18/2016

2 maja 2016r.

ustalenia wytycznych dla planów i programów studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni

obowiązuje
19/2016

2 maja 2016r.

warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

obowiązuje
20/2016

2 maja 2016r.

warunków i trybu rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2017/2018

obowiązuje
21/2016

2 maja 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora nr 32/2015 z dnia 14 maja 2015 r. dotyczącego wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów Doktoranckich"

obowiązuje, znowelizowane ZR 33/2016
22/2016

2 maja 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora nr 68/2015 z dnia 24 września 2015 r. dotyczącego wprowadzenia "Zasad i trybu potwierdzenia efektów uczenia się"

obowiązuje
23/2016

2 maja 2016r.

powołania od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. "Ichtiologia i rybactwo śródlądowe" - studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia

obowiązuje
24/2016

2 maja 2016r.

powołania od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. "Environmental and Plant Biotechnology" - studia II stopnia stacjonarne i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia

obowiązuje
25/2016

2 maja 2016r.

wprowadzenia wzoru dyplomu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej ukończena jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla kierunku "Weterynaria"

obowiązuje
26/2016

2 maja 2016r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

obowiązuje
27/2016

2 maja 2016r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
28/2016

2 maja 2016r.

Regulaminu Organizacyjnego Leśnego Zakładu Dośwaidczalnego w Krynicy

obowiązuje
29/2016

2 maja 2016r.

utworzenia w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Zakładu Anatomii Zwierząt i Patomorfologii oraz Zakładu Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej Zwierząt

obowiązuje
30/2016

2 maja 2016r.

utworzenia w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR "Gabinetu weterynaryjnego"

obowiązuje
31/2016

6 czerwca 2016r.

ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

obowiązuje
32/2016

6 czerwca 2016r.

organizacji roku akademickiego 2016/2017

obowiązuje
33/2016

6 czerwca 2016r.

obowiązywania nowych zapisów Regulaminu Studiów Doktoranckich

obowiązuje
34/2016

6 czerwca 2016r.

procedury opracowania harmonogramu zajęć dydaktycznych

obowiązuje
35/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn "Staż - Pierwszy krok do sukcesu""

obowiązuje
36/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Dobry staż- Pewna przyszłość""

obowiązuje
37/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Profesjonalny geodeta na rynku pracy""

obowiązuje
38/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn "Nasz stażysta to Twój idealny pracownik""

obowiązuje
39/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn "Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces""

obowiązuje, znowelizowane ZR 11/2017
40/2016

24 czerwca 2016r.

powołania od roku akademickiego 2017/2018 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. "Biologia stosowana" - studia I i II stopnia i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia

obowiązuje
41/2016

24 czerwca 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 26/2012 z dnia 6 lipca 2012 dotyczącego "Określenia efektów kształcenia dla kierunków oraz poziomów i profili kształcenia" nowelizowanego Zarządzeniami Rektora Nr 58/2013 dnia 1 października 2013 r. i Nr 74/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

obowiązuje
42/2016

24 czerwca 2016r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

obowiązuje
43/2016

4 lipca 2016r.

wynagradzanie członków komisji rekrutacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

obowiązuje
44/2016

4 lipca 2016r.

powołania od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. Przetwórstwo drewna - studia I stopnia stacjonarne i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia

obowiązuje
45/2016

6 lipca 2016r.

zwiększenia składu osobowego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

obowiązuje
46/2016

20 lipca 2016r.

wykonywania przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja czynnosci związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych ALFA i BRAVO-CRP na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązuje
47/2016

29 sierpnia 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu Organizacyjnego" Uczelni

obowiązuje, znowelizowane ZR 60/2016, 4/2017
48/2016

1 września 2016r.

zasad obniżania wymiaru pensum dydaktycznego

obowiązuje
49/2016

19 września 2016r.

powołania Rektorskich Komisji na kadencję 2016/2020

obowiązuje
50/2016

19 września 2016r.

powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016/2020

obowiązuje
51/2016

19 września 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

obowiązuje
52/2016

20 września 2016r.

powołania Pełnomocników Rektora w kadencji 2016/2020

obowiązuje
53/2016

23 września 2016r.

ochrony danych osobowych

obowiązuje
54/2016

26 września 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 47/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. dotyczącego wprowadzenia "Regulaminu Organizacyjnego"

obowiązuje
55/2016

30 września 2016r.

wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego na stypendia dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
56/2016

30 września 2016r.

wprowadzenia wzorów umów i aneksów do umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy ze studentami i kandydatami

obowiązuje
57/2016

30 września 2016r.

zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej

obowiązuje
58/2016

30 września 2016r.

prowadzenia Centralnego Rejestru Umów oraz zasad postępowania na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w związku z zawieraniem umów.

obowiązuje
59/2016

30 września 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczącego wytycznych do opracowania planów studiów programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
60/2016

7 października 2016r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

obowiązuje
61/2016

31 października 2016r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
62/2016

31 października 2016r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2016 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 3/2017
63/2016

16 listopada 2016r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Wymiany Międzynarodowej

obowiązuje
64/2016

16 listopada 2016r.

gromadzenia, archiwizowania oraz opracowania i upowszechniania informacji dotyczących publikacji pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
65/2016

25 listopada 2016r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
66/2016

1 grudnia 2016r.

utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Technologii Żywności

obowiązuje, znowelizowane 7/2017
67/2016

7 grudnia 2016r.

podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu

obowiązuje, znowelizowane ZR 2/2017
68/2016

7 grudnia 2016r.

obsługi administracyjnej grantów i badań zamawianych realizowanych w uczelni

obowiązuje
69/2016

7 grudnia 2016r.

procedur postępowania po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
70/2016

7 grudnia 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczącego wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaj w Krakowie

obowiązuje
71/2016

19 grudnia 2016r.

Regulaminu przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
72/2016

19 grudnia 2016r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
73/2016

19 grudnia 2016r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
74/2016

28 grudnia 2016r.

zatrudnienia w Uczelni na stanowisku adiunkta osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub na stanowisku asystenta osób nieposiadających stopnia naukowego dokotra

obowiązuje
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies